ठ?? ठ?? à¤²à ¥ ?? ठ?? à ¥ ?? ठ?? लिपिठ?? समिति ठ?? à ¥ ?? ठ?? à ¥ ?? à¤¯à ¥ ?? ठ?? लिठ?? पिठ?? ठ?? à¤¾à¤¨à ¥ ?? à¤µà¤¾à¤²à ¥ ?? à¤ªà ¥ ?? ठ° à ¥ ?? दल ठ?? à ¥ ?? ठ?? à ¥ ?? ठ?? à ¥ ?? लठ?? à¤µà¤¾à¤¨à ¥ ?? ठ?? ¤ ?? ¤ ?? à à à à à à à à à à à à ?? à¤¹à ¥ ??. ठ?? à ¥ ?? ठ?? à ¥ ?? à¤¯à ¥ ?? ठ?? लिठ?? पिठ?? ठ?? à ¥ ?? à¤²à¤¨à ¥ ?? à¤µà¤¾à¤²à ¥ ?? ठ?? à¤¤à¤¾à¤²à¤µà ¥ ?? ठ?? à¤¿à¤²à¤¾à¤¡à¤¼à¤¿à¤¯à ¥ ?? ठ?? à¤®à ¥ ?? ठ?? à¤¸à ¥ ?? à¤¦à ¥ ?? तिहाठ?? ठ?? à ¥ ?? ठ?? à ¥ ?? ठ?? à ¥ ?? लठ?? ठ?? à ¥ ?? ठ?? à ¥ ?? à¤¹à ¥ ?? ठ?? ठ?? à ¥ ?? à¤¯à ¥ ?? ठ?? ठ?? ि à¤¤à ¥ ?? à¤¸à ¥ ?? ना à¤¸à ¥ ?? à¤¸à¤®à ¥ ?? à¤¬à¤¦à ¥ ?? ध à¤¹à ¥ ?? ठ??. बाठ?? à ¥ ?? ठ?? ठ¥ à¤²à¤¾à¤¡à¤¼à¤¿à¤¯à ¥ ?? ठ??,? à ?? Le ठ?? ठ° à¤¸à¤¹à¤¯à ¥ ?? ठ?? à ¥ ?? à¤¸à ¥ ?? ठ?? ाठ«à¤ ?? à ¥ ?? à¤¶à ¥ ?? ठ?? à ¥ ?? ठ° वाठ° à¤¸à ¥ ?? ठ?? à ¥ ?? ठ?? à ¥ ?? लठ?? à ¥ ?? ठ?? ठ?? à ¥ ??.

ª à à ?? à à à à à à à ?? à ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ठ?? à ¥ ?? ठ?? à ¥ ?? à¤®à ¥ ?? ठ?? à¤¨à ¥ ?? à¤¦à ¥ ?? श à¤®à ¥ ?? ठ?? ठ?? à ¥ ?? ठ° à ¥ ?? ना सठ?? ठ?? à ¥ ?? ठ° मठ£ ठ?? à ¥ ?? बठ¢ à¤¼à¤¤à ¥ ?? à¤®à¤¾à¤®à¤²à ¥ ?? ठ?? ठ?? à ¥ ?? à¤®à¤¦à ¥ ?? à¤¦à ¥ ?? नठ?? ठ° पाठ?? à¤¿à¤¸à ¥ ?? तठ¾à¤¨ ठ?? à ¥ ?? ठ° िठ?? à ¥ ?? ठ?? à¤¬à ¥ ?? ठ° à ¥ ?? ड ठ?? à ¥ ?? ठ¥ à¤¤à ¥ ?? ठ° लिठ?? ठ?? ठ° à¤²à ¥ ?? ठ?? ठ?? à ¥ ?? ठ?? à¤ à ¥ ?? à¤¸à¤¤à ¥ ?? ठ° ठ?? à ¥ ?? à¤®à ¥ ?? ठ?? ठ?? ठ° ाठ?? à ¥ ?? ठ?? à ¥ ?? बठ?? ाय à¤¯à ¥ ?? ठ?? ठ?? à¤®à ¥ ?? ठ?? ठ?? ठ° à¤¾à¤¨à ¥ ?? ठ?? à ¥ ?? माठ?? ठ?? ठ?? à ¥ ?? à¤¹à ¥ ??.

ठ?? à ¥ ?? à¤¨à ¥ ?? नठ?? à¤¸à ¥ ?? पठ° ठ?? िठ?? ठ?? à ¥ ?? स ठ?? à ¥ ?? à¤¬à ¥ ?? ठ?? िठ?? ठ?? ठ?? à ¥ ?? ठ?? माठ?? ठ?? ल à¤¹à¤¸à ¥ ?? ¤ ?? ¥ ?? ¤ ?? ¤ ?? ¤ ?? à ?? ¨ ?? ¨ ?? ¨ ?? ¨ ?? à ?? ¨ ?? ¨ ?? à ?? ¨ ?? ¨ ?? ¿? ? ?? ठ?? ठ?? à¤¹à ¥ ?? ठ??. ठ?? नठ?? ा ठ?? à ¥ ?? à¤¸à ¥ ?? ठ?? 3 मठ?? ठ?? à ¥ ?? ¤ ?? ¿?? ¿à ¥ ¥ à à à à à à à à à ?? ¥ ?? ¥ ?? ¥ ?? 4 मठ?? ठ?? à ¥ ?? ठ?? ठ??. ठ?? ठ?? दिन à¤ªà¤¹à¤²à ¥ ?? ठ?? à ¥ ?? म ठ?? à ¥ ?? ठ?? à ¥ ?? ठ?? दबाठ?? à ¥ ?? ठ?? à ¥ ?? ठ?? लठ?? à ¥ ?? ठ· à ¥ ?? à¤®à ¥ ?? पà¤à¤¿¤¤¤à¤¾à¤²à¤¾à¤ ?? à ¥ ?? à¤ªà ¥ ?? ठ?? िठ?? िव पाठ?? ठ?? ठ?? ठ¥ à ¥ ??.

Ref: https://hindi.news18.com